tIcfw ]pckvImc§fpsS ambmheb¯nÂ

tIcfw ]pckvImc§fpsS ambmheb¯nÂ

  ത്വാഇഫ് അപകടം: ഹൈദരലി തങ്ങളും ഇ.ടിയും സന്ദര്‍ശിച്ചു

  ത്വാഇഫ് അപകടം: ഹൈദരലി തങ്ങളും ഇ.ടിയും സന്ദര്‍ശിച്ചു

  ത്വാഇഫ്: റിദ്വാന്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരെയും പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുന്നവരെയും മുസ്ലിംലീഗ് സംസ്ഥാനപ്രസിഡന്‍റ് പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍, ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഇ.ടി മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ എം.പി എന്നിവര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു. ഉംറ നിര്‍വഹിക്കാനെത്തിയ ലീഗ്നേതാക്കള്‍ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ത്വാഇഫ് കിങ് ഫൈസല്‍ ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയിലെത്തി മരിച്ചവര്‍ക്ക് ആദരമര്‍പ്പിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ കിങ് അബ്ദുല്‍അസീസ്

  സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ യാത്രയായത് അറിയാതെ ജഫ്ഷീര്‍

  സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ യാത്രയായത് അറിയാതെ ജഫ്ഷീര്‍

  ജിദ്ദ: സഹപ്രവര്‍ത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളുമായ അഞ്ചു പേര്‍ മരണത്തിലേക്ക് യാത്രയായ വിവരമറിയാതെ വീട്ടുകാരെ സ്വന്തം സുഖക്ഷേമം പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ജഫ്ഷീര്‍. ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ചുപേരുടെ ജീവനെടുത്ത ത്വാഇഫിനടുത്ത രിദ്വാനിലെ വാഹനാപകടത്തില്‍ പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ട് ത്വാഇഫ് കിങ് അബ്ദുല്‍അസീസ് ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ കഴിയുന്ന തിരൂര്‍ വൈലത്തൂര്‍ പൊന്മുണ്ടം സ്വദേശി കടലായില്‍ ജഫ്ഷീര്‍

  ImcpWy¯nsâ daZm³; {^âvkv {Intbj³kv daZm³ ]cn]mSn

  ImcpWy¯nsâ daZm³; {^âvkv {Intbj³kv daZm³ ]cn]mSn

  dnbmZv: Ckvemw temIs¯hnsSbpw NÀ¨ sN¿s¸SpIbpw Ckvemansâ t]cn sXämb Hcp]mSv Btcm]W§Ä am[ya§fpw `cWIqS§fpw ASnt¨Â¸n¡s¸SpIbpw sN¿pt¼mÄ Ckvemansâ bYmÀ° apJw CXc ktlmZc kaql§Ä¡v am[ya§fneqsS a\Ênem¡n sImSp¡phm³ {^âvkv {Intbj³kv Ahkcsamcp¡p¶p. kamKXamhp¶ ]pWydaZm\nsâ apgph³ ³a-Ifpw izmkokaql¯nte¡v F¯n¡phm³ Cu kmwkv¡mcnI ]cn]mSn D]Icn¡psa¶v {^âvkv

  കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്ത...
  _lvdbv\nse {]hmkn sXmgnemfnIfpsS F®¯n 5.1 iXam\¯nsâ hÀ[\

  _lvdbv\nse {]hmkn sXmgnemfnIfpsS F®¯n 5.1 iXam\¯nsâ hÀ[\

  a\ma: _lvdbv\nse {]hmkn sXmgnemfnIfpsS F®¯n 5.1 iXam\¯nsâ hÀ[\hpWvSmbXmbn FÂ.Fw.BÀ.FbpsS te_À amÀ¡äv C³Unt¡tägvkv dnt]mÀ«v. 2012sâ \memw IzmÀ«dn 488,979 Bbncp¶ {]hmknIfpsS F®w 2013 \memw IzmÀ«dn 514,156 Bbn DbÀ¶XmbmWv dnt]mÀ«v hyàam¡p¶Xv. sXmgn sN¿p¶ _lvdbv\nIfpsS F®¯nepw 3.9 iXam\¯nsâ hÀ[\bpWvSmbn«pWvSv. 146,739 Bbncp¶

  യാത്രാ സമിതി എയര്‍ ഇന്ത്യ അധികൃതരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി

  യാത്രാ സമിതി എയര്‍ ഇന്ത്യ അധികൃതരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി

  മനാമ: യാത്ര അവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി എയര്‍ ഇന്ത്യ കണ്‍ട്രി മാനേജര്‍ രജനീഷ് ബഗ്ഗയുമായി വിവിധ യാത്ര പ്രശ്നങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്തു. എയര്‍ ഇന്ത്യ മനാമ ഓഫീസില്‍ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ യാത്ര സമിതിക്കു വേണ്ടി ചെയര്‍മാന്‍ ഇ.കെ. സലിം, കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ കെ.ടി. സലിം, ലീഗല്‍ സെല്‍ കണ്‍വീനര്‍ അജി ഭാസി

  ദേശീയ സംവാദം: അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു

  ദേശീയ സംവാദം: അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു

  മനാമ: രാജ്യത്ത് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മിലും ഐക്യവും സഹകരണവും ലക്ഷ്യമാക്കി രൂപപ്പെടുത്തിയ ദേശീയ സംവാദം പുനരാരംഭിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു. നിരവധി സെഷനുകളിലായി കാര്യക്ഷമമായി മുന്നേറിയ സംവാദം കഴിഞ്ഞ സെപ്തംബര്‍ മുതലാണ് നിലച്ചത്. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ വിവിധ കാരണങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് സംവാദത്തില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് അവരെ സംവാദവുമായി അടുപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രമങ്ങള്‍

  കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്ത...
  പാര്‍സലുകള്‍ കൊണ്ടുവരുമ്പോള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കുക

  പാര്‍സലുകള്‍ കൊണ്ടുവരുമ്പോള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കുക

  കുവൈത്ത് സിറ്റി: സമീപകാലത്ത് കുവൈത്തിലെ രണ്ടു പ്രവാസികള്‍ക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങള്‍ ഓരോ ഗള്‍ഫുകാരനും നെഞ്ചിടിപ്പുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഒരാഴ്ചക്കിടെ രണ്ട് മലയാളികളാണ് തങ്ങളറിയാതെ പാര്‍സല്‍ വഴി കുവൈത്തിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കടത്താനുള്ള ദുഷ്ടശക്തികളുടെ ശ്രമത്തില്‍നിന്ന് തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടത്. പിടിക്കപ്പെട്ടാല്‍ ദീര്‍ഘകാലം തടവോ വധശിക്ഷയോ തന്നെ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റത്തില്‍നിന്ന് ദൈവഹിതം കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ട ഇവര്‍ മറ്റു പ്രവാസികള്‍ക്ക്

  യാത്രക്കാരന്‍െറ കൈയില്‍ പാര്‍സല്‍ വഴി കുവൈത്തിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കടത്താന്‍ വീണ്ടും ശ്രമം

  യാത്രക്കാരന്‍െറ കൈയില്‍ പാര്‍സല്‍ വഴി കുവൈത്തിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കടത്താന്‍ വീണ്ടും ശ്രമം

  കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രവാസി യാത്രക്കാരന്‍െറ കൈയില്‍ പാര്‍സല്‍ വഴി ഗള്‍ഫിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കടത്താന്‍ വീണ്ടും ശ്രമം. ഒരാഴ്ചക്കിടെ രണ്ടാം തവണ അരങ്ങേറിയ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തല്‍ ശ്രമം യാത്രക്കാരന്‍െറ വീട്ടുകാരുടെയും കുവൈത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സമയോചിത ഇടപെടല്‍ മൂലം വിഫലമായി. ഒരുകിലോ മയക്കുമരുന്നടങ്ങിയ പാര്‍സല്‍ വാങ്ങാനത്തെിയയാളെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ തന്ത്രപരമായി കുടുക്കുകയും പൊലീസിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.

  ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പ്രതിനിധി സംഘം കുവൈത്തില്‍

  ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പ്രതിനിധി സംഘം കുവൈത്തില്‍

  കുവൈത്ത് സിറ്റി: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന്‍െറ കീഴിലുള്ള കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് സയന്‍റിഫിക് ആന്‍റ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ റിസര്‍ച്ച് (സി.എസ്.ഐ.ആര്‍) പ്രതിനിധി സംഘം മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി കുവൈത്തിലത്തെി. ഇന്ത്യയും കുവൈത്തും തമ്മിലുള്ള ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക രംഗത്തെ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എത്തിയ സംഘം കുവൈത്ത് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ സയന്‍റിഫിക് റിസര്‍ച്ച് (കിസ്ര്‍) പ്രതിനിധികളുമായി

  കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്ത...
  ഒമാന്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ മലയാളി തിളക്കം

  ഒമാന്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ മലയാളി തിളക്കം

  മസ്കത്ത്: ഒമാന്‍ ക്രിക്കറ്റിലെ മലയാളി സാന്നിധ്യത്തിന് കിരീടത്തിളക്കം. കോഴിക്കോട് പുതിയറ സ്വദേശിയായ മോഹന്‍ദാസിന്‍െറ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ‘പാസേജ് ടു ഇന്ത്യ’ ടീം പ്രഥമ പ്രീമിയര്‍ കപ്പ് ജേതാക്കളായി. അമീറാത്തില്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം നടന്ന വാശിയേറിയ ഫൈനലില്‍ റാഹാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം തറപറ്റിച്ചത്. മലയാളിയും ഇന്ത്യന്‍ രഞ്ജി താരങ്ങളും അണിനിരക്കുന്ന പാസേജ് ടു

  ഖല്‍അത്ത് അവാമിര്‍ ഒഴുകിയത്തെി; ഇബ്റാഹിം ഹദ്റമിക്ക് അഭിവാദ്യവുമായി

  ഖല്‍അത്ത് അവാമിര്‍ ഒഴുകിയത്തെി; ഇബ്റാഹിം ഹദ്റമിക്ക് അഭിവാദ്യവുമായി

  ഖല്‍അത്ത് അവാമിര്‍ : ഖല്‍അത്ത് അവാമിര്‍ ഗ്രാമത്തിന് വ്യാഴാഴ്ച ഉല്‍സവമായിരുന്നു. പ്രായ, പദവി ഭേദമില്ലാതെ ഗ്രാമം മൊത്തം ഒഴുകിയത്തെി, ഇബ്രാഹിം ഹദ്റമിയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാന്‍. നാലുമാസക്കാലം ഇന്ത്യന്‍ ജയിലില്‍ നരകയാതന അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മടങ്ങിയത്തെിയ വയോധികനായ ഹദ്റമിക്ക് നാട്ടുകാര്‍ നല്‍കിയത് അകമഴിഞ്ഞ സ്വീകരണം. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് മുംബൈയില്‍ നിന്ന് ജയില്‍ മോചിതനായ

  ഒമാനില്‍ പാരാ മെഡിക്കല്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വര്‍ധിപ്പിച്ചു

  ഒമാനില്‍ പാരാ മെഡിക്കല്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വര്‍ധിപ്പിച്ചു

  മസ്കത്ത്: ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള പാരാമെഡിക്കല്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഗ്രേഡും ശമ്പളവും പരിഷ്കരിച്ചു. നഴ്സുമാര്‍ അടക്കം ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികള്‍ക്ക് ഇതിന്‍െറ ഗുണം ലഭിക്കും. പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രകാരം കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 355 റിയാല്‍ ആകും. കൂടിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 2600 റിയാലും. ഈ നിരക്കില്‍ കുറഞ്ഞ മൊത്തം ശമ്പളം 665 റിയാലും

  കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്ത...
  യു.എ.ഇ.യില്‍ പാതിപേര്‍ക്കും ശരിയായ ഉറക്കമില്ല; 64 ശതമാനത്തിനും മാനസികസമ്മര്‍ദം

  യു.എ.ഇ.യില്‍ പാതിപേര്‍ക്കും ശരിയായ ഉറക്കമില്ല; 64 ശതമാനത്തിനും മാനസികസമ്മര്‍ദം

  ദുബായ്: യു.എ.ഇ.യില്‍ ജീവിക്കുന്നവരില്‍ പത്തിലൊരാള്‍ മദ്യപിക്കുന്നു. അഞ്ചില്‍ ഒരാള്‍ പുകവലിക്കാരനുമാണ്. പാതിയിലേറെപ്പേരും കൃത്യമായി ഉറങ്ങുന്നില്ല. 64 ശതമാനത്തിലേറെപ്പേര്‍ മാനസികസമ്മര്‍ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. ചെറിയപ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പേരിലാണെങ്കില്‍പ്പോലും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞമാസം സമ്മര്‍ദം അനുഭവിച്ചവര്‍ 72 ശതമാനത്തിലേറെയാണ്. യു.എ.ഇ. നിവാസികളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ആരോഗ്യസുരക്ഷാരംഗത്തെ പ്രമുഖരായ എന്‍.എം.സി. ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ നടത്തിയ സര്‍വേയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങള്‍ പ്രകടമായത്. യു.എ.ഇ. യിലെ

  ദുബൈയിലെ മുഴുവന്‍ ഇനോക്, എപ്കോ പെട്രോള്‍ പമ്പുകളിലും സ്വയം ഇന്ധനം നിറക്കാം

  ദുബൈയിലെ മുഴുവന്‍ ഇനോക്, എപ്കോ പെട്രോള്‍ പമ്പുകളിലും സ്വയം ഇന്ധനം നിറക്കാം

  ദുബൈ: ദുബൈയിലെ മുഴുവന്‍ ഇനോക്, എപ്കോ പെട്രോള്‍ പമ്പുകളിലും ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സ്വന്തമായി ഇന്ധനം നിറക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. രാത്രി 12 മുതല്‍ രാവിലെ ആറ് വരെയാണ് ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാവുകയെന്ന് കമ്പനികള്‍ വാര്‍ത്താകുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു. ഏറ്റവും അവസാനം 23 പമ്പുകളിലാണ് സെല്‍ഫ് സര്‍വീസ് സൗകര്യം നിലവില്‍ വന്നത്. ഇതോടെ സെല്‍ഫ് സര്‍വീസ്

  അബ്ദുല്ല രാജാവ് ഈ വര്‍ഷത്തെ മികച്ച സാംസ്കാരിക വ്യക്തിത്വം

  അബ്ദുല്ല രാജാവ് ഈ വര്‍ഷത്തെ മികച്ച സാംസ്കാരിക വ്യക്തിത്വം

  അബൂദബി: എട്ടാമത് ശൈഖ് സായിദ് ബുക്ക് അവാര്‍ഡിന്‍െറ ഭാഗമായി അറബ് സാംസ്കാരിക ലോകത്തെ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ, സര്‍ഗാത്മക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരത്തിന് സൗദി ഭരണാധികാരി അബ്ദുല്ല രാജാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അബൂദബി എമിറേറ്റ്സ് പാലസില്‍ നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അവാര്‍ഡ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ ഡോ. അലി ബിന്‍ തമീമാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സൗദി

  കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്ത...
  പുകവലിക്കാര്‍ കരുതിയിരിക്കുക; നിയമം കര്‍ക്കശമാക്കുന്നു

  പുകവലിക്കാര്‍ കരുതിയിരിക്കുക; നിയമം കര്‍ക്കശമാക്കുന്നു

  ദോഹ: നിരവധി പുതിയ ശിക്ഷാവിധികള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ പുകവലിക്കെതിരെ നിയമം കര്‍ക്കശമാക്കുന്നു. പുതിയ പുകവലി വിരുദ്ധ നിയമം മന്ത്രിമാര്‍ യോഗം ചേര്‍ന്ന്് താമസിയാതെ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഹമദ് ആശുപത്രിയിലെ ആന്‍റി സ്മോക്കിങ് ക്ളിനിക് ഡയറക്ടറും ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ സീനിയര്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റുമായ ഡോ. അഹമദ് അല്‍ മുല്ല പറഞ്ഞു. പുതിയ നിയമപ്രകാരം പ്രായപൂര്‍ത്തിയാവാത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക്

  ഖത്തര്‍ വിടുമെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ അടിസ്ഥാന രഹിതം- ഖറദാവി

  ഖത്തര്‍ വിടുമെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ അടിസ്ഥാന രഹിതം- ഖറദാവി

  ദോഹ: താന്‍ ഖത്തര്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് മറെറാരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങുന്നുവെന്ന മാധ്യമ വാര്‍ത്തകള്‍ വിഖ്യാത ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്‍ ഡോ. യൂസുഫുല്‍ ഖറദാവി ശക്തമായി നിഷേധിച്ചു. ജി.സി.സിയിലെ അയല്‍ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനങ്ങളുയര്‍ത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് സമീപ കാലത്ത് മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുകയാണ് ഖറദാവി. തന്നെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട്

  ഗള്‍ഫിലേക്ക് മറ്റു വസ്തുക്കളാണെന്ന വ്യാജേന മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്തുവിടുന്ന റാക്കറ്റ് സജീവം

  ഗള്‍ഫിലേക്ക് മറ്റു വസ്തുക്കളാണെന്ന വ്യാജേന മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്തുവിടുന്ന റാക്കറ്റ് സജീവം

  ദോഹ: അവധിക്ക് നാട്ടില്‍ പോയി വരുന്നവരും ആദ്യമായി കടല്‍ കടക്കാനൊരുങ്ങുന്നവരുമായ പ്രവാസികള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരെയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ച് ഏല്‍പ്പിക്കുന്നതെല്ലാം വാങ്ങി പെട്ടികെട്ടി വിമാനം കയറാനൊരുങ്ങിയാല്‍, ചിലപ്പോള്‍ യാത്ര അവസാനിക്കുക കാരിരുമ്പഴിക്കുള്ളിലായിരിക്കും. കഴുത്തിന് മുകളില്‍ തല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അപരിചിതര്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങാതിരിക്കുക. ഇനി പരിചിതരാണെങ്കില്‍ പോലും വിശദമായ പരിശോധനക്ക് ശേഷം മാത്രം

  കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്ത...

കേരളം

പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രജീവനക്കാരനെ അപായപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്
പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രജീവനക്കാരനെ അപായപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്

തിരുവനന്തപുരം: പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കണ്ട ക്ഷേത്രജീവനക്കാരനെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച് അപായപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച കേസിന്‍െറ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിട്ടു.ലോക്കല്‍ പൊലീസ് എഴുതിത്തള്ളിയ കേസിന്‍െറ അന്വേഷണമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി ഡി.ജി.പി കെ.എസ്.ബാലസുബ്രഹ്മണ്യന്‍ ഉത്തരവിട്ടത്. ഏഴ് വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരാളെപ്പോലും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച അമിക്കസ് ക്യൂറി ഗോപാല്‍...

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്ത...

ലോക വാര്‍ത്തകള്‍

CuPn]vXn {]t£m`w Bkq{XWw sNbvXXv ssk\yw
CuPn]vXn {]t£m`w Bkq{XWw sNbvXXv ssk\yw

sIbvtdm: 2013 Pq¬ Ahkm\w CuPn]vjy³ {]knUâv apl½Zv apÀknsb ]pd¯m¡p¶Xnepw ssk\nI A«nadnbnepw Ahkm\n¨ P\Iob {]t£m`¯nsâ kq{Xvjy³ ssk\yhpw CâenP³kv GP³knIfpamsW¶p kqNn¸n¡p¶ IqSpX sXfnhpIÄ ]pd¯ph¶p. {]t£m`¯n\p t\XrXzw sImSp¯ XaÀdpZv ({]XntjØm\¯n\v A©p t\Xm¡fn {]apJ\mb apln_v Zkv...

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്ത...

ലേഖനം

aem¸d¼nse kvIqÄ XIÀ¯Xmcv?
aem¸d¼nse kvIqÄ XIÀ¯Xmcv?

F ]n Ipªmap  tImgnt¡mSv aem¸d¼n amt\PÀ ap³ssIsbSp¯v kz´w kvIqÄ sI«nSw AXoh clkyambn a®pam´nb{´w D]tbmKn¨v s]mfn¨pIfªXnsâ AesbmenIÄ AS§nbn«nÃ. \m«pImÀ XpSÀ¶v kaccwK¯nd§pIbpw kIeam\ cm{ãob¡mcpw kvIqÄ \ne\nÀ¯m\pÅ {]t£m`¯n\p ]n´pW \ÂIpIbpw sNbvXn«pWvSv. kÀ¡mcpw Ahkc¯ns\m¯v DbÀ¶p. kvIqÄ F´p XymKw...

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്ത...

ഇന്ത്യ

വര്‍ഗീയ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം: തൊഗാഡിയക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു
വര്‍ഗീയ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം: തൊഗാഡിയക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു

അഹ്മദാബാദ്: ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയില്‍ മുസ്ലിം കുടുംബം വാങ്ങിയ വീട് കൈയേറാന്‍ ആഹ്വാനംചെയ്ത് വര്‍ഗീയ വിദ്വേഷം ഇളക്കി പ്രസംഗിച്ച വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസിഡന്‍റ് പ്രവീണ്‍ തൊഗാഡിയക്കെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമീഷന്‍ പ്രഥമ വിവര റിപ്പോര്‍ട്ട് (എഫ്.ഐ.ആര്‍) രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. മതങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ശത്രുത വളര്‍ത്തി അക്രമത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചതിന് ഐ.പി.സി...

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്ത...

കായികം

കേരളത്തിന് ഓവറോള്‍ കിരീടം
കേരളത്തിന് ഓവറോള്‍ കിരീടം

പനാജി: അവസാനദിനം സ്വര്‍ണമഴ പെയ്യിച്ച കേരളത്തിന് ദേശീയ യൂത്ത് അത്‌ലറ്റിക് മീറ്റില്‍ ഓവറോള്‍ കിരീടത്തിന്റെ സന്തോഷം. അവസാനദിനത്തില്‍ ഏഴ് സ്വര്‍ണവും മൂന്ന് വെള്ളിയും നാല് വെങ്കലവും പിടിച്ചെടുത്ത കേരളം 198 പോയന്റുകളോടെയാണ് ചാമ്പ്യന്‍പദവിയിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയത്. മീറ്റില്‍ കേരളത്തിന്റെ മൊത്തം സമ്പാദ്യം 11 സ്വര്‍ണവും ഏഴ് വെള്ളിയും ഏഴ്...

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്ത...

മതങ്ങള്‍

apkvenw hnZym`ymkw: {]hWXIÄ, km[yXIÄ, shÃphnfnIÄ
apkvenw hnZym`ymkw: {]hWXIÄ, km[yXIÄ, shÃphnfnIÄ

temIhym]Iambn¯s¶ hnZym`ymkcwK¯p {it²bamb amä§Ä h¶psImWvSncn¡pIbmWv. kzmX{´yeÏn¡p tijw hnIk\ Imcy§fnÂþ hninjym am\htijn hnIk\¯nÂþ hensbmcp ImÂhbv]n\p XpS¡w Ipdn¨ncn¡p¶ 21mw \qämWvSnsâ BZy ZiI§fn C´y³ apkvenwIfpsS `mhnsb¡pdn¨pÅ NÀ¨bv¡v Gsd {]kànbpWvSv. ]Ým¯ew temIcmPy§fn P\kwJybn cWvSmaXmWv C´y. 1947 cq]oIrXamb C´ybnse...

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്ത...

Editorial

kvamÀ«v t^m¬ tcmK§Ä
kvamÀ«v t^m¬ tcmK§Ä

{]ikvX\mb Hcp {_n«njv KZyImc³ sSent^mWnÃm¯ PohnX¯nsâ kuIcy§sf¸än kckambn FgpXnbn«pWvSv. em³Uv sse³ am{XapÅ Ime¯mbncp¶p AXv. ho«nÂ\nt¶m Hm^nknÂ\nt¶m ]pd¯nd§nbm sSent^mWnÂ\n¶p c£s¸Smw. C¶v A§s\bÃ. samss_ t^m¬ FSp¡m³ ad¶m AkzØcmhp¶hcpw A©pan\nän Hcn¡se¦nepw AXv ASn¡mXncp¶m tcmjwsImÅp¶hcpapWvSv. kvamÀ«v t^m¬ h¶tXmsS...

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്ത...