ഫാബ്രിക് കൊളാഷ്; പരമ്പരാഗത അതിരുകൾ മറികടന്നുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചു

ഫാബ്രിക് കൊളാഷ് നിർമ്മിക്കുന്ന കല കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അതുല്യമായപ്രവർത്തി പരിചയം പുസ്തകോത്സവത്തിൽ നടന്നു . തുണിത്തരങ്ങളുടെ സ്പൂളുകളും അവരുടെ പക്കലുള്ള വിദഗ്ധ ഉപദേശകരുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും, വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത യുവജനങ്ങൾക്ക് കലാപരമായ ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത അതിരുകൾ മറികടന്നുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചു

കൊളാഷ് ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാങ്കേതികതകളെക്കുറിച്ചും വിശദമായ അറിവ് നൽകി , പങ്കെടുത്തവറീ ഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിക്കുകയും സാധാരണ തുണിത്തരങ്ങൾ അസാധാരണമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ആദ്യംപഠിതാക്കൾ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ വരച്ചു, ഭാവനയെ ബ്ലൂപ്രിന്റുകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു. അതിലോലമായ യുവ കലാകാരന്മാരുടെ കൈകൾ പിന്നീട് അവരുടെ കത്രിക കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും തുണികൾ മുറിക്കുകയും പാളികൾ ഇടുകയും ചെയ്തു,കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, ടെക്സ്ചറുകളുടെയും നിറങ്ങളുടെയും ചലനാത്മകമായ ഒരു ഇടപെടൽ സൃഷ്ടിചു . വ്യക്തിഗത കലാപരമായ കഴിവ്
ഓരോ കുട്ടിക്കും വ്യക്തിഗത മാർഗനിർദേശം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.
കുട്ടികൾ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ആഖ്യാനങ്ങൾ നെയ്തെടുത്തു .അവരുടെ തുണികൊണ്ടുള്ള സൃഷ്ടികളിലൂടെ. ഈ അദ്വിതീയ സമീപനം അവരുടെ കലാപരമായ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല,അവയും പുസ്തകലോകവും തമ്മിൽ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

Skip to toolbar